සමාගම ගැන

වසර 10+ බිතුපත් නිෂ්පාදනය සහ අලෙවිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

Wallplus Decor Limited 2009 දී ආරම්භ කරන ලද අතර එය වෘත්තීය සහ පළපුරුදු සැපයුම්කරුවෙකු විය.සියලු වර්ගවලඅභ්යන්තර බිත්ති සැරසිලි ද්රව්ය, අපි වඩා වැඩි සමග සහයෝගයෙන්කර්මාන්තශාලා 80 ක්ඊට වඩා වැඩි කර්මාන්තශාලා දෙකක කොටස් හිමියෙකු ද වේ10 නිෂ්පාදනයරේඛා.

  • 23165465