អំពីក្រុមហ៊ុន

10+ ឆ្នាំផ្តោតលើការផលិត និងការលក់ផ្ទាំងរូបភាព

Wallplus Decor Limited ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2009 ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងមានបទពិសោធន៍គ្រប់​ប្រភេទសមា្ភារៈតុបតែងជញ្ជាំងខាងក្នុងយើងសហការជាមួយច្រើនជាងរោងចក្រចំនួន៨០ហើយក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃរោងចក្រចំនួនពីរដែលមានច្រើនជាងផលិតកម្ម 10បន្ទាត់.

  • ២៣១៦៥៤៦៥